13, ఫిబ్రవరి 2018, మంగళవారం

చంద్ర మౌళీశ్వరా!

కలలోనైనను నీ జపమ్మె యని పల్కన్ గల్లలన్ స్వామి! కే
వల సామాన్యుడ బెక్కు లంపటములన్ బైగొన్న దీనుండ! నీ
వలె నిర్మోహ విశుద్ధ మానసము శర్వా! యబ్బునే నాకు? శం
భు! లలాటాక్ష! గణింపగా వలదు తప్పుల్ చంద్ర మౌళీశ్వరా!!!

1 వ్యాఖ్య: