6, మే 2012, ఆదివారం

తిరుపతి వేంకట కవులు !!!


'శ్రవణానందము ' గూర్చు సత్కవన ధారా పూత సాహిత్య మా
 ర్దవ మాంధ్రీ తలమందు పంచిన కవీంద్ర ద్వంద్వ మాహా!కనుం 
 గవకున్ దోచెను , పూర్వ పుణ్యమిది , సాక్షాచ్ఛారదాదేవియే 
 భువిపై నీ యవధాని చంద్రములుగా పొల్పొందె హేలాగతిన్ !  

 ఒక చరణంబతండు మరి యొండు నితండు మహాశుధారతో 
 సకల సభాంగణమ్ము మది సంతసమంద శిరః ప్రకంపన
 ప్రకటిత మోదమై , స్ఫురిత పావన వాఙ్మయ వేదనాదమై
 శుకపిక యుగ్మమొండు విన సొంపుగ పాడిన రీతి బల్కుచో
 చకిత మనస్కులై నృపులు సాగిలి మొక్కరె ? పండితోత్తముల్
 ముకుళిత హస్తులై నిలిచి మోదముతో వినుతింపరే ? కవి
 ప్రకరములేకమై భళి సెబాసని పల్కవె ? చారు పుష్ప మా 
 లికల నలంకరింపవె? చలింపక వీరవధాన రంగమం
 దొక సుకుమార లీల విజయోద్ధతి జూపిన సంతసించి ప్రే
 క్షకులు రసజ్ఞ శేఖరులు సమ్మతి నేనుగు పైన దిప్పరే ?
 సకల జనానురంజన యశః పరికల్పిత వాగ్విలాసులీ 
 సుకవులు , దేశికోత్తములు , సూరివరేణ్యుల నిచ్చ మెచ్చెదన్ !

 తెలుగు సంస్కృత భాషా సుధీ యుతములు  
 మీసములు పెంచినారలు రోసమొప్ప
 బ్రాహ్మ్యమొక వైపు కనగ క్షాత్రమొక వైపు 
 దర్శనమ్మిచ్చు -  వీరల తత్వమిదియె !!!