23, మార్చి 2012, శుక్రవారం

నందనాఖ్య !


తెలుగు మాట్లాడెడి జిలిబిలి బాలుర
    నొజ్జలు శిక్షింపకున్ననాడు ;
ఇరువురు తెలుగు వారెదురెదురై యాంగ్ల
   మున పల్కరింపుల గొనని నాడు ; 
ఒక తల్లి పిల్లలే వికల మనస్కులై  
    ఒండొరుల్ కలహింపకున్ననాడు ; 
అన్నమ్ము 'రైసు ' గా నా మంచి నీరమ్ము
    ' వాటరు ' గా పిల్వబడని నాడు ;

నాడె నిను మెచ్చుకుందునో నందనాఖ్య !
నాడె నిను సంస్తుతింతునో నందనాఖ్య !
నాడె నిను గూర్చి నయమైన నవ్య పద్య
చందన విలాసమును గూర్తు నందనాఖ్య !!!

నందనము సకల భువి కా
నందమ్మును గూర్చి జన గణంబుల చేతో
మందిరముల సుఖ శాంతుల 
నందమ్ముగ నింపుననుచు నాశంసింతున్ !!!