29, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

జగద్గురవే నమః !


శ్రీమత్కాంచీ విలస
ద్కామాక్షీ సత్కృపా ప్రకల్పిత మృదు ర
మ్యామోఘ వశ్య వాక్కులు ;
స్వాములు ; శ్రీమజ్జయేంద్ర శారద గొలుతున్ !

గళ మాధురీ శుభంకర వాగ్విశేష ప్ర
         భా పూర్ణ ! హే పరివ్రాట్ ! జయేంద్ర !
దరహాస చంద్రికా స్ఫురదానన వికాస 
         స్వామీ ! విభో ! పరివ్రాట్ ! జయేంద్ర !
స్వచ్ఛ కాషాయాంబ రాచ్ఛాదిత విలాస 
         వర గాత్ర ! హే పరివ్రాట్ ! జయేంద్ర !
ప్రోల్లసద్దండ సముద్భాసిత పవిత్ర 
         పాణి ! ప్రభో ! పరివ్రాట్ ! జయేంద్ర ! 

శ్రీమదద్వైత తత్వ విశిష్ఠ పీఠ 
విలసదత్యంత సత్కృపా కలిత హృదయ 
స్తుతుల ఘటియింతు త్రికరణ శుద్ధిగా య
తీంద్ర ! హే సంయమీంద్ర ! జయేంద్ర స్వామి ! 

అటమట జెంది సంసృతి మహాటవిలో దిరుగాడి , దోష సం
పుటినొకదాని మోసికొని పుట్టకు జెట్టుకు బర్వులెత్తు మ
ర్కటమిది నా మనస్సు , యతిరాట్ ! దయ పావన ధర్మదండమున్ 
దిటవుగ నెత్తి దీని గరుణించి మరల్చవె సత్పథంబునన్ !

పూజింతు సద్భక్తి బూని శ్రీ శంకర 
         స్వామి పావన పాద పద్మ యుగము ;
సేవింతు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వ 
         తీ స్వామి వరసన్నిధిని సతమ్ము ;
ప్రణుతింతు శ్రీ జయేంద్ర స్వామి నిర్మల 
         మహిమ విభూతి సమ్యక్ఫలమ్ము ;
ప్రకటింతును విజయేంద్ర సరస్వతీ స్వామి 
         సంవిన్మహా శక్తి సంతతమ్ము ;

సత్కృప - మదీయ మోహపాశమ్ము ద్రుంచి 
జ్ఞాన మార్గమ్ము జూపింపగా దలంతు 
నిర్మలాంతఃకరణమున నియమమూని
గురుపరంపర నెరనమ్మి మరల మరల !!!


అద్వైతార్ష పథ ప్రబోధక ! యతీంద్రా ! జ్ఞాన సంధాయకా !
సద్వైదుష్య ఫల ప్రసాదక ! గుణజ్ఞా ! పాప విధ్వంసకా !
విద్వద్వైదిక పూజనీయ ! విలసద్వృత్తాంత ! యోగీంద్ర ! జ్ఞా
న ద్వంద్వాంచిత రూప ! సంయమి జయేంద్రా ! పాహిమాం ! పాహిమాం !!!


( ఈ మధ్య కాంచీపురంలో జగద్గురువుల దర్శనభాగ్యం లభించిన సందర్భంలో )