1, సెప్టెంబర్ 2011, గురువారం

కదలి రావయ్య భువికి మా గణపతయ్య !!!

వక్రతుండంబు నిర్వక్రమై సర్వ కా
           ర్యక్రమ ఫల సిద్ధి రహి నొసంగ ;
నేక దంతంబు లోకైక రక్షా కరం
           బై విఘ్నతతి జీల్చి వైచి బ్రోవ ;
శూర్ప కర్ణము కరుణార్పితంబై పాప
           వితతి దూరమ్ముగా విసరి వేయ ;
లంబోదరమ్ము సాలంబనమ్మై జగ
           త్త్రయ పోషణ విధాన నియతి గూర్ప ;


గజముఖము భక్తతతికి దిగ్విజయమొసగ ,
మందగమనము సంతతానందమొదవ,
కదలిరావయ్య భువికి మా గణపతయ్య !
కుడుములను మెక్కి తీర్పగా నిడుములెల్ల !!!

అందరికీ వినాయక చతుర్థి శుభాకాంక్షలతో .......