29, ఏప్రిల్ 2013, సోమవారం

గంగా స్తవం


కరముల్ మోడిచి సంస్తుతింతు మహితౌఘ ధ్వంసినీ ! పావనీ !
పరితశ్చంచల దూర్మికా ప్రచుర శోభా పూర్ణవై వైళమే 
ధరణిన్ జేరగ రావె మా జనని ! యౌదార్యమ్ము దీపింప శాం
కర జూటస్థలి వీడి రావె త్రిజగత్కళ్యాణి ! గంగాధునీ !


స్థిర దీక్షామతి నిన్ను గొల్తు పద మంజీర ధ్వని శ్రేణి పెం
పరయన్ ప్రోద్యదభంగ చారు లహరీ వ్యాలోలవై సత్కృపా 
పరిపూర్ణత్వము జూపి యీ భువికి నంబా రావె ! జాగేల ? శాం
కర జూటస్థలి వీడి రావె త్రిజగత్కళ్యాణి ! గంగాధునీ ! 


సరణిన్ నిన్ మది దల్తు ; నీ మహిమలన్ శ్లాఘింతు ; నీకున్ నమ
స్కరణమ్ముల్ రచియింతు ; భక్తి మెయి నీ గాథల్ సదా పాడుదున్ ;
మొరలాలింపవె ! ప్రేమ జూపవె ! కృపాపూర్తిన్ విరాజిల్లి శాం 
కర జూటస్థలి వీడి రావె త్రిజగత్కళ్యాణి ! గంగాధునీ ! 


సరి ! మాయమ్మ ! పరాఙ్ముఖత్వమికపై చాలింపవే ! ప్రేమతో 
గరుణా భావముతో ధరాస్థలికి వీకన్ జేరరావే భవ 
చ్చరణాబ్జాశ్రితులన్ గృపన్ దనుపవే ! సారాధ్వగా ! వేగ శాం 
కర జూటస్థలి వీడి రావె త్రిజగత్కళ్యాణి ! గంగాధునీ ! 


హరువై ఘూర్ణిత మీన కచ్ఛప సమూహ ప్రాకటమ్మై ధరా 
ధరముల్ గుట్టలు దాటి శీఘ్రముగ మైదానమ్ములం బారి చె
చ్చెర రావే దివిషత్తరంగిణి ! సదా సేవింతు నో తల్లి ! శాం 
కర జూటస్థలి వీడి రావె త్రిజగత్కళ్యాణి ! గంగాధునీ !    

(ధర్మదండం నుండి)
  

11, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం

ఓ యుగాది !


రమ్ము మహాశయా విజయ ! రమ్ము ఫలించెను జూడుమా రసా
లమ్ము ; పికమ్ములొక్కెడ గళమ్ములనెత్తి కుహూ కుహూ స్వరా
లిమ్ముగ గూయుచుండినవి ; యించుక జేరగ రమ్ము మా కుటీ
రమ్మిక మల్లె పువ్వుల సరమ్ముల గంధి నలంకరించెదన్ ---- రమ్ము మహాశయా విజయ రమ్ము  !

నందన వత్సరమ్మొకటి నశ్వరమై గతియించినంత మా 
ముందుకు వచ్చి నిల్చితివి మోదముతో విజయా ! కృపా సుధా 
బిందువులొల్క నీ భువిని బ్రీతిగ బ్రోచెదొ ? కాలకూటమున్  
జిందుచు కాటు వైచెదవొ నిర్ఘృణ భీకర దందశూకమై ?

పాలక వర్గమ్ము బంధు ప్రీతిని వీడి 
        సేవా నిరతి తోడ జెలగవలయు ;
నధికారి సంచయ మ్మలసత్వమును దక్కి 
        నీతికి నెలవుగా నిలువవలయు ;
వర్తకవ్రజము వ్యాపాదమ్ము విడనాడి 
        న్యాయ మార్గంబున నడువవలయు  ;
దేశ జనాళి విద్వేషమ్ము బోనాడి 
        స్థిర విజయమ్ము సాధింపవలయు ;

నపుడె నీ పేరు నిలుచు నీ యవని పయిన  
నపుడె వెలుగొందు నీ విజయధ్వజమ్ము !
ఫలితమేముండు పది పైన పదునొకండు 
వోలె నరుదెంచి యేగిన నో యుగాది !