5, సెప్టెంబర్ 2012, బుధవారం

గురుపూజ !


గురుపూజ - సకలోపాధ్యాయ బృందానికి అభివాదములతో - 

వర పాండిత్యము విస్తరిల్లగ మహా వాత్సల్యమేపార , సుం 
దర నానా రుచిరార్థ భావముల విన్నాణంబులింపార , భా
సుర జన్మాంతర పుణ్యసంచయము లచ్చో దాల్మి బొంగార , సు
స్థిర సంకల్పము తోడ నిర్మల వచశ్శ్రీ దీప్తి పొల్పొందగా 
కరుణా పూరము జిమ్ము కన్నుగవతో జ్ఞాన ప్రదాశూక్తితో 
గురుపీఠంబున నిల్చి దీక్షగొని సంకోచంబు బోనాడి ని
బ్బరపుం బల్కుల తోడ శిష్యతతి నిర్వ్యాజానురాగమ్ముతో 
నిరతానందము నొందజేసి ఘన చాంద్రీ పేశల ఖ్యాతి పెం
పరయన్ గాంచి సరస్వతీ చరణ దీవ్యద్పీఠ నిత్యార్చనో 
ద్ధుర భావంబును బూని , వీనులకు విందుం గూర్చు పాఠంబులన్
కరమాహ్లాదకరమ్ముగా బలుకు దీక్షా దక్షతల్ జూచి మె
చ్చిరి సచ్ఛాత్రులు ; పౌర సంచయము రాశీభూత సౌజన్య వై
ఖరి శ్లాఘించెను దద్విశిష్ట కృషి ; సాక్షాచ్ఛారదా మూర్తిగా 
గరముల్మోడ్చి నుతించె ; సంతత కృతజ్ఞత్వమ్ము నిండార మే
లి రథంబొక్కటి దెచ్చి యశ్వతతి నోలిం బ్రక్కకుం ద్రోసి యా
తురగస్థానములందునన్ నిలిచి సద్యో గౌరవ స్ఫూర్తి ని
ర్భరమై వెల్గగ దామె తాల్చిరి రథ ప్రాగ్ర్యమ్ము నీ యాదరం
బరయన్ ఒజ్జకు గాక యింకెవరిన్ బ్రాప్తించు ధాత్రీ స్థలిన్ ?
సిరికై యాసను వీడి చాత్రతతి నాశీః పూర్వకానంద వా
గ్ఝరిలో దన్పుచు సర్వ శాస్త్ర నిచయ శ్లాఘిష్ఠ పాండిత్య త
త్పరుడై శిష్య పరంపరాభ్యుదయ సంధాన ప్రతిజ్ఞాతయై 
పరమానందము తోడ చాత్ర నివహ వ్యక్తిత్వముం దీర్చి పా 
మరునిం బండితు జేయగా గలుగు మర్మంబెన్నగా నొజ్జకే 
ధరపై సొంతము ! తద్గురు ప్రతతిలో ధన్యాత్ముడైనట్టి సం
స్మరణీయున్ గణియింతు నెమ్మనమునన్ సర్వేపలిన్ పండితున్ !!!