10, మార్చి 2013, ఆదివారం

శివ స్వరూపం


అవతంసీకృత చంద్రరేఖ రుచిరంబై కాంతులీనంగ శై
ల వధూరత్నము దేహమందు సగమై లావణ్యముం జూప శాం
భవ జూటాగ్ర నటత్తరంగిణి హొయల్ వైవశ్యమున్ గొల్ప బ్రా
భవమొప్పారెడు ఫాలనేత్రునెడదన్ బ్రార్థింతు నశ్రాంతమున్ !!! 

సిగబంతిగా చేయబడిన బాల చంద్ర రేఖ తలపై మేలివన్నెలు కురిపించుచుండగా , తన శరీరంలో సగ భాగమైన శైలరాజ కన్య అయిన పార్వతి లావణ్యమును చూపుచుండగా , శంభుని ఆ శీర్షముపై జటాజూటమునందు సుడులు తిరుగు గంగా నది హొయలు మైమరపు కల్గించుచుండగా , తన వైభవము జాటు ఆ ఫాలనేత్రుడైన పరమ శివుని ఎల్లప్పుడు ప్రార్థించెదను .