24, జులై 2012, మంగళవారం

నాదబ్రహ్మ!


శాంతము లేనిచో సుఖమసాధ్యము ; శ్రీ రఘురాము సేవయే 
భ్రాంతి దొలంగజేయునని వాకొని సార సరస్వతీ పదో
పాంత నిరంతరార్చన శుభ ప్రతిపాదిత గాన సత్కళా 
క్రాంత విరాడ్స్వరూపమును గాంచిన త్యాగయ సన్నుతించెదన్ !

నిధి మేలా ? శ్రిత భక్త బృంద కరుణా స్నిగ్ధాబ్ధి శ్రీరాము స
న్నిధి మేలా ? యని పారమార్థికము వర్ణింపంగ దీవ్యత్కళా 
నిధియై నాదమయ ప్రపంచమును - వాణీ సత్కృపా లబ్ధ వా
గ్సుధలన్ గొల్చిన త్యాగరాజునకివే స్తుత్యంజలుల్ గూర్చెదన్ !!!  

3, జులై 2012, మంగళవారం

వ్యాస పూర్ణిమ !


వ్యాసుడు , కమ్ర కవిత్వ వి
భాసుడు , శతకోటి సూర్య భాస్వరుడు , శుభా
వాసుడు , సంతత హరిపద 
దాసుడు ప్రత్యక్షమయ్యె దరహాసముతో 

కమనీయ సితవర్ణ కబరీ భరమ్ముతో 
          ధూర్జటి బోలు నస్తోక సుగుణు ;
నిగమాగమోక్తి స్వనించు నెమ్మోముతో 
          జతురాస్యు బోలు సంసార తరణు ;
మాయా నికృంతన మహిత తేజముతో హృ
          షీకేశు బోలు రాజీవ నయను ;
జ్ఞాన వీచీయుత మానసార్ణవముతో 
          దేవర్షి బోలు నాస్తిక్య హరణు ;

విష్ణు సేవా ప్రవణు ; భక్తి విధి విహరణు ;
భాగవత కథాకథన విభ్రాజమాను ;
తత భవలతా నిశిత లవిత్రాయమాను ;
బాదరాయణు తాపసాభరణు గొలుతు !!! 

( త్రిమూర్తులకూ , దేవర్షి యైన నారదునికి - వ్యాసునితో పోలిక గల్పించుట 
"కబరీభరమును" పోల్చాలి కాబట్టి - శివుడు 'ధూర్జటి ' యైనాడు ,  'నెమ్మోము ' ను వర్ణించాలి కాబట్టి బ్రహ్మ 'చతురాస్యుడై ' నాడు , 'మాయా విచ్చేదకమైన ' ఇంద్రియేశ్వరత్వము ఉపమేయము కాబట్టి విష్ణువు 'హృషీకేశు ' డైనాడు . 'నారదుడు ' వ్యాసుడు ' ఇరువురూ ' "జ్ఞాన" వీచీయుత మానసులే నని సామ్యము . )