21, ఫిబ్రవరి 2012, మంగళవారం

తెలుగు నేల - తెలుగు భాష


తెలుగుం జాతి జనించుటే కద మహాదృష్టమ్ము , భావింపగా
దెలుగుం కైతలు వ్రాయగల్గుట శుభాధిక్యమ్ము , తీయందనాల్
జిలుకన్ చిక్కని తేనెలూరు కవితా శ్రీగంధమున్ జిమ్మగా
దెలుగుం గబ్బము గూర్చగల్గుట మహాంధ్రీ వాణి మాహాత్మ్యమే !!! 


త్రైలింగమ్మిది , నిత్య పావనము ; సద్యః పుణ్య సంధాయక
మ్మై లాలిత్య గుణాత్మకమ్మయి తిరమ్మై వెల్గు నీ తెల్గు సీ
మా లావణ్య విభూతి నెన్న దరమే ? మా జన్మ ధన్యంబె , యీ
నేలన్ బుట్టువు నొందు కారణము చింతింపన్ పురా భాగ్యమే !!! 


పాట పాడునట్లు , కోటి వీణలు మ్రోగు
నట్లు , పనస జెప్పునట్లు దోచు -
తెలుగు భాష మాట తీరు తెన్నులు , సదా 
తేజరిల్లవలయు తెలుగు భాష !!!

20, ఫిబ్రవరి 2012, సోమవారం

వందే శివం శంకరం !!!


వందే లోక శుభంకరం భవహరం వాత్సల్య వారాన్నిధిం 
వందే భూతగణాదిసేవిత విభుం వందే భవానీ పతిం 
వందే సచ్చిదనంత రూప కలితం భాస్వజ్జటాజూటినం 
వందే చంద్ర కలాధరం స్మరహరం వందే శివం శంకరం !!!

అనంతం త్వదీయం చిదానందరూపం 
న జానామి శంభోహమజ్ఞాన చిత్తః 
విభో త్వత్కృపా దివ్య వీక్షా ప్రసాదం  
మహేశాహమిఛ్చామి శంభో ! ప్రసీద !!!

అవిద్యాతపాయస్త చిత్తాన్వితోహం 
త్వదీయాద్భుత జ్ఞాన పీయూష వార్ధౌ 
పవిత్రం హితం స్నానభాగ్యం మహేశ 
సదా పాలయాభీష్ట దాతః ప్రసీద !!!

లసచ్చారు  గాత్రం లలాటస్థ నేత్రం
దయాభావనాన్వీత సౌజన్య చిత్తం
మహాజ్ఞానవంతం గురూణాం గురుం త్వాం
నితాంత ప్రసిద్ధం భజేహం భజేహం !!!

భుజంగేంద్ర హారం విభూత్యాప్త దేహం 
శశాంకావతంసేన సందీప్త శీర్షం 
పరం దైవతం మోహ విచ్చేదకం త్వాం
తవామోఘ కీర్తిం స్మరామి స్మరామి !!!

శ్రీమన్మహాదేవ దేవేశ ! లోకేశ ! సద్భక్తమందార ! విశ్వంభరాధార ! నీ లీల వర్ణింప నేనెంతవాడన్ మహాకాల ! దేవాదిదేవా ! భవా !  శంకరా   ! తొల్లి సంకల్పమున్ జేసి యా దేవతల్ రాక్షసుల్ పూని పీయూషమున్ పొందనా వాసుకిన్ త్రాడుగా జేసి యా మంధరన్ గవ్వమున్ జేసి క్షీరాబ్ధి నౌత్సుక్యులై తత్సుధా పాననాభీష్ట సంపూర్తికై బల్మి తోడన్ మధింపంగ దావానల జ్వాలలన్ జిమ్ము హాలాహలమ్మున్ జనింపంగ లోకమ్ము భీతిల్లి నీ రక్ష గోరంగ నా యాపదన్ దీర్చి యా కాలకూటంబు సేవించి విశ్వంబు రక్షించి శ్రీకంఠ నామంబునన్ గీర్తి బొల్పొంది దక్షాధ్వరంబెల్ల విధ్వంసమున్ సల్పి కందర్ప దర్పంబు భస్మంబుగా జేసి యా యర్జునాఢ్యున్ ద్వదీయాద్భుతాస్త్ర ప్రసాదమ్ముతో దన్పి సర్వప్రజానీకమున్ నిచ్చలున్ సౌఖ్యవారాశి దేలించు గంగన్ దలన్ దాల్చి ఫాలానలాక్షిన్ బ్రకాశించి మైబూది దట్టించి కాళంబు కంఠంబునన్ నిల్పి శూలంబు హస్తంబునన్ బూని భక్తావళిన్ బ్రోచు నీ దివ్యరూపంబు త్రైలోక్య దీపంబు దర్శింపగా జాలినన్ దొల్గవే పాపముల్ - తీరవే మోహముల్ - పాయవే విఘ్నముల్ - కల్గవే పుణ్యముల్ - డాయవే క్షేమముల్ - విశ్వేశ నీ భక్త కోటిన్ గటాక్షించి యజ్ఞాన గర్వాంధకారమ్ములన్ ద్రుంచి సంసార కూపంబునన్ గొట్టుమిట్టాడు నీ భక్తులౌ మాదృశీ భూతులన్ గావవే వేదవేదాంత విద్యా స్వరూపా ! ప్రభో ! పాహిమాం లోకనాథా ! విభో విశ్వనాథా నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః !!!