26, ఏప్రిల్ 2012, గురువారం

వందే లోక శంకరం !!!


కాషాయ వస్త్ర సంకలితోత్తమాంగంబు ;
          తీక్ష్ణ భాను మయూఖ దృక్ప్రశస్తి ;
రుద్రాక్ష మాలా శిరోధి ; దక్షిణ భుజా 
          ధారిత సద్ధర్మ దండ దీప్తి ;
భాష్య కావ్యాన్విత వామ హస్తంబు ; చి
          న్ముద్రాంక దక్షిణామోఘ పాణి ;
వ్యాఘ్రాజినోపరి పద్మాసన స్థితి ;
         సురుచిరాకృతి ; శ్రుతి స్థూల శక్తి ;


సకల విశ్వంభరాధార సంప్రయుక్త 
మహిత సుకృత సంధాన సమ్యగ్యతీశ 
సార్వభౌమ స్వరూపంబు సన్నుతింప 
దమ్మిచూలికి నైన సాధ్యమ్మె జగతి ?!